قاشقکهای الواتور آرد و خوراک دام و طیور

پرسکاری

ابعاد در اندازه های 8 و 10 و 12 و 16 و 18 و 25 و 30 و سف