انواع قالبهای سمبه و ماتریس و فورج

ابعاد اندازه های متفاوت جهت آهن و استیل و برنج و …