نمودار پیشرفت

عنصر

نوار پیشرفت- پیشفرض

Branding
90%
Innovation
70%
Modern
75%
Development
80%
Design
95%
Marketing
75%

عنصر

نوار پیشرفت - راهنمای ابزار

Branding
Innovation
Modern
Development
Design
Marketing